Start arrow Aktualności arrow Badania nad projektem mechanizmu alertów
Badania nad projektem mechanizmu alertów

logo_bon.jpg

EXTENSO realizuje projekt pn: „Badania nad projektem mechanizmu alertów w zewnętrznych systemach informatycznych dla firmy Extenso” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2016r. do 31.12.2016r.

Celem głównym realizacji projektu jest opracowywanie nowego produktu (systemu monitorowania danych i agentów dla dedykowanych systemów informatycznych oraz uniwersalnego API) przy pomocy którego wnioskodawca będzie świadczyć nową usługę (monitoring danych w systemach klientów).

    Cele szczegółowe:
  1. Opracowanie projektu interfejsu webowego do definiowania ciągów przyczynowo skutkowych w monitorowanym środowisku Klienta. Interfejs ma zostać zaprojektowany zgodnie z wymogami WCAG 2.0.;
  2. Opracowanie projektu mechanizmu regularnej kontroli monitorowanych zasobów i uruchamiania łańcucha zdarzeń dla zdefiniowanych warunków;
  3. Opracowanie projektu interfejsu webservice pozwalającego na włączanie do systemu kolejnych elementów monitorowanych zasobów innych systemów informatycznych;
  4. Opracowanie procedury instalacji agentów działających w już istniejących dedykowanych systemach informatycznych Partnerów (System nadzoru nad oświetleniem ulicznym, System ostrzeżeń pogodowych).

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 95 000,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85 500,00 PLN

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania, zmierzające do osiągnięcia konkretnych efektów:

ZADANIE 1) Opracowanie projektu responsywnego interfejsu webowego do definiowania ciągów przyczynowo skutkowych w monitorowanym środowisku Klienta.
Opis zadania:
Zadanie polega na przeprowadzeniu badania typu Useability i w konsekwencji zaprojektowaniu okien interfejsu (pliki HTML wraz z propozycją grafiki) i ścieżek przejść pomiędzy oknami jako scenariuszy akcji. Wpływ wytycznych WCAG 2.0 na system widoczny będzie poprzez zasady:
• Wszystkie elementy graficzne muszą mieć zwięzły tekst alternatywny (alt), który opisuje co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. W przypadku grafik mających charakter czysto ozdobny – alt będzie pusty;
• Teksty muszą być opublikowane w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje; skróty literowe rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej stronie. Tekst będzie uzupełniony o nagłówki (h1-h6) aby osoby niewidome mogły sprawnie przejść do interesującej ich sekcji;
• Nawigacja (menu) musi być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu będzie dostępna z poziomu klawiatury;
• Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza muszą mieć wyraźny wizualny fokus;
• Wszystkie odnośniki muszą być unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem;
• Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych będzie mieć stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 5 do 1;
• Stronę będzie można znacząco (co najmniej 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki. Wówczas strona cały czas zmieści się poziomo oknie przeglądarki i nie pokaże się poziomy pasek przewijania ekranu;
• Wszystkie tytuły (title) stron muszą być unikalne i informować o treści podstrony na jakiej znajduje się użytkownik;
• Wszystkie podstrony muszą być oparte o nagłówki. Nagłówki (h1-h6) muszą być podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie. Nagłówek h1 powinien będzie tytułem tekstu głównego na stronie;
• Kod serwisu będzie zgodny ze standardami i nie będzie korzystać z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony;
• Tabele służące do przekazania danych muszą być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać muszą być nagłówki;
• Wszystkie ramki muszą być odpowiednio zatytułowane;
• Wszystkie skrypty i aplety muszą być dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury;
• Formularze, w tym formularz wyszukiwarki muszą być zbudowane zgodnie ze standardami;
• Serwis będzie dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.

ZADANIE 2) Opracowanie projektu mechanizmu regularnej kontroli monitorowanych zasobów i uruchamiania łańcucha zdarzeń dla zdefiniowanych warunków.
Opis zadania:
Zadanie przewiduje projekt bazy danych ze zdefiniowanymi tabelami, kolumnami i typami danych w tych kolumnach oraz relacjami. Dla bazy danych należy jednocześnie zaprojektować wszelkie niezbędne procedury składowane oraz mechanizmy typu eavent, które automatyzować będą działanie systemu w sposób oczekiwany przez zamawiającego. Jeśli rozwiązania bazodanowe dla silników open source nie przewidują możliwych rozwiązań mogą zostać zaproponowane skrypty uruchamiane wg ustalonych cyklów realizujące powtarzane w czasie procesy – poprzez wywołanie procedur składowanych w bazie danych.

ZADANIE 3) Opracowanie projektu interfejsu webservice pozwalającego na włączanie do systemu kolejnych elementów monitorowanych zasobów innych systemów informatycznych.
Opis zadania:
Zbadanie kilku wariantów otwartego interfejsu wg najnowszych standardów dla systemów IT i zaproponowanie optymalnego dla realizowanego przedsięwzięcia. Rekomendowane rozwiązane technologiczne należy następnie zaprojektować uwzględniając na podstawie „zadania 1” konieczne argumenty dla jak najszerszego grona funkcji realizowanych przez system a dostępnych przez interfejs.

Zadanie 4) Opracowanie projektu agentów działających w już istniejących dedykowanych systemach informatycznych Partnerów (System nadzoru nad oświetleniem ulicznym, System ostrzeżeń pogodowych).
Opis zadania:
Przeprowadzenie analizy funkcjonowania systemów sterowania oświetleniem ulicznym i systemu ostrzeżeń pogodowych i zaprojektowanie agentów dla systemów wykorzystywanych w tych rozwiązaniach. Projektu musi zostać opracowany nim. do etapu diagramów Use Case i Diagramu klas w aplikacjach będących agentami tych systemów. System 1: serwer linux - Debian, interfejs www oparty na PHP, baza danych MySQL System 2: serwer Windows Server 2012, interfejs interfejs www oparty na MVC 4 .net, baza danych MSSQL.

ZADANIE 5) Opracowanie procedury instalacji w systemach zewnętrznych dedykowanych agentów.
Opis zadania:
Na podstawie zadania 4 należy zaprojektować procedurę integracji agentów w docelowych systemach.
System 1: serwer linux - Debian, interfejs www oparty na PHP, baza danych MySQL
System 2: serwer Windows Server 2012, interfejs www oparty na MVC 4 .net, baza danych MSSQL.